Joomla 2.5.15 Released

0

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2013, Joomla Project thông báo phiên bản Joomla 2.5.15 đã được phát hành, đây là phiên bản bảo mật mới được tăng thêm 3 vấn đề về bảo mật.

Download

Cài đặt mới: Click here to download Joomla 2.5.15 (Full package)
Cập nhật theo từng gói: Click here to download Joomla 2.5.15 (Update package)

Chú ý đọc các hướng dẫn trước khi cập nhật

Các vấn đề bảo mật được sửa:

High Priority – Core XSS Vulnerability More information
Medium Priority – Core XSS Vulnerability More information
Medium Priority – Core XSS Vulnerability More information

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng