Tutorial Joomla: YT Mega Popup – Hướng dẫn sử dụng

2

YT Mega Popup là plugin giúp hiển thị dữ liệu của bạn bằng cửa sổ Popup. Bạn sẽ dễ dàng lựa chọn kiểu hiển thị Popup cho website. YT Mega Popup cho phép bạn hiển thị các kiểu như: ảnh, slideshow, ajax, iframe, youtube. Plugin này phù hợp với tất cả các phiên bản của joomla.

Ở bản demo này chúng tôi sử dụng phương thức hiển thị cho popup là Fancybox. Ngoài ra bạn có thể chọn một trong các phương thức sau:

– Fancybox

– Greybox

– Highslide

– Thickbox

– Multibox

1. Image

Cú pháp:

{ytpopup type=”image” content=” images/1074495489.jpg” typepopup=”fancybox” width=”400″ height=”300″ title=”Sample image” }YOUR HTML CODE HERE{/ytpopup}

Demo:

{ytpopup type=”image” content=”images/content_category/Graphic/T1_2013/tao-anh-dai-dien.jpg” typepopup=”fancybox” width=”400″ height=”300″ title=”Sample image” }{/ytpopup}

2. SlideShow:

Cú pháp:

{ytpopup type=”slideshow” content=”images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg” width=”400″ height=”300″ title=”Slideshow Demo”}YOUR HTML CODE HERE{/ytpopup}

Demo:

{ytpopup type=”slideshow” content=”images/content_category/Graphic/T1_2013/tao-anh-dai-dien.jpg, images/content_category/Joomla/T3_2013/hinh-anh-dep_1.jpg, images/content_category/Joomla/T3_2013/hinh-anh-dep_2.jpg” title=”Slideshow Demo” }Slideshow Demo{/ytpopup}

3. Iframe

Cú pháp:

{ytpopup type=”iframe” content=”https://www.google.com.vn/” width=”500″ height=”400″}Load a sample iFrame{/ytpopup}

Demo:

{ytpopup type=”iframe” content=”http://lmt.com.vn/home/” width=”1028″ height=”800″ }iFrame Demo{/ytpopup}

4. Youtube

Cú pháp:

{ytpopup type=”youtube” content=”https://www.youtube.com/v/Z_IGbHS7NsE” width=”400″ height=”300″ title=”Miss Universe – Korea”}YouTube Demo{/ytpopup}

Demo:

{ytpopup type=”youtube” content=”https://www.youtube.com/v/FGm9X3QaBWg” title=”Tutorial K2 ” }YouTube Demo{/ytpopup}

5. Ajax

Cú pháp:

{ytpopup type=”ajax” content=”https://www.google.com.vn/” width=”400″ height=”300″ title=”Load an url using ajax”}YOUR HTML CODE HERE{/ytpopup}

Demo:

{ytpopup type=”ajax” content=”http://lmt.com.vn/home/” width=”800″ height=”600″ title=”Ajax Demo” }Ajax Demo{/ytpopup}

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

2 Bình luận

  1. Nguyễn Duy Thắng vào

    Anh ơi sao anh ko gắn cho cái link down vậy. Hiz lại phải GG khó tìm quá

  2. Xuân Trung vào

    Đây chỉ là bài hướng dẫn thôi. LMT sẽ rút kinh nghiệm và sẽ đưa link gốc để các bạn tham khảo. Cảm ơn bạn đã góp ý!