Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tính toán kích thước Database với PHP

0

Cập nhật vào 04/05

Tính toán dung lượng (size) của database là điều quan trọng trong các dự án (project) công việc của bạn.

Với đoạn code PHP khá đơn giản sau bạn có thể áp dụng vào những dự án của mình sẽ tính toán được dung lượng bất kỳ database nào, giúp công việc được thuận lợi hơn.

Tính toán kích thước Database với PHP


Các bạn có thể tự học lập trình thiết kế website qua những bài hướng dẫn của chúng tôi tại: Tài liệu hướng dẫn PHP.

PHP code

function CalcFullDatabaseSize($database, $db) { 

 

    $tables = mysql_list_tables($database, $db);

    if (!$tables) { return -1; }

 

    $table_count = mysql_num_rows($tables);

    $size = 0; 

 

    for ($i=0; $i < $table_count; $i++) {

        $tname = mysql_tablename($tables, $i);

        $r = mysql_query(“SHOW TABLE STATUS FROM “.$database.” LIKE ‘”.$tname.”‘”);

        $data = mysql_fetch_array($r);

        $size += ($data[‘Index_length’] + $data[‘Data_length’]);

    };

 

    $units = array(‘ B’, ‘ KB’, ‘ MB’, ‘ GB’, ‘ TB’);

    for ($i = 0; $size > 1024; $i++) { $size /= 1024; }

    return round($size, 2).$units[$i];

}

Cách sử dụng:

// open mysql connection:

$handle = mysql_connect(‘localhost’, ‘user’, ‘password’);

 

if (!$handle) { die(‘Connection failed!’); }

 

// get the size of all tables in this database:

print CalcFullDatabaseSize(‘customer1234’, $handle);

// –> returns something like: 484.2 KB

 

// close connection:

mysql_close($handle);

Chúc các bạn thành công.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.