Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

PHP cơ bản – Bài 11: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL

1

Cập nhật vào 23/02

Ở bài trước, chúng ta đã xây dựng ứng dụng thành viên. Cho phép người sử dụng thực thi công việc đăng nhập vào hệ thống. Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục công việc phát triển ứng dụng trên, để người sử dụng sau khi đăng nhập có những thao tác đặc quyền như thêm, quản lý, sửa, xoá thành viên của trang web. (xem lại Bài 10: Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP & MYSQL).

Sau khi đăng nhập vào trang admin người dùng sẽ được đẩy sang trang quản lý admin, tại đây chỉ những ai đã đăng nhập đúng với username và password trong cơ sở dữ liệu và có quyền hạn level là 1 thì mới có thể truy xuất vào trang này. Vì vậy chúng ta cần thao tác kiểm tra session để quản lý phiên làm việc của người sử dụng. Đặt đoạn code sau ở những trang bạn muốn kiểm tra quyền truy cập của người sử dụng.

PHP cơ bản - Bài 11: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL 1

Như vậy, ta tạo trang add_user.php và đặt đoạn code trên, đồng thời viết thêm 1 form thực thi công việc thêm thành viên.

PHP cơ bản - Bài 11: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL 2

PHP cơ bản - Bài 11: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL 3

Tương tự như những bài trước, chúng ta cũng lần lượt kiểm tra từng đối tượng. Trước hết cần xem thử người dùng đã nhấn nút Add New user chưa ?, sau đó lại khai báo 2 biến $u và $p, mặc định ban đầu ta cho 2 biến này là rỗng. Kế tới ta kiểm tra xem người dùng đã nhập đầy đủ thông tin chưa. Cuối cùng là so sánh giữa password và re-password có giống nhau hay không. Tiếp theo chúng ta gán biến $l sẽ bằng với giá trị mà khi người dụng chọn level cho user đó. (xem lại Bài 3: Xử lý giá trị form trong PHP)

PHP cơ bản - Bài 11: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL 4

Kế đến chúng ta lại tiếp tục kiểm tra xem có tồn tại biến $u, $p$l hay không (chỉ khi người dùng nhập liệu thì mới tồn tại cùng lúc 3 biến này). sau khi đã kiểm tra sự tồn tại của 3 biến này chúng ta tiếp tục dùng PHP kết nối cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem username mà người dùng vừa chọn có trùng với username khác trong cơ sở dữ liệu chưa. nếu trùng thì phải xuất thông báo lỗi yêu cầu họ chọn username khác còn nếu không thì ta lại tiến hành thêm thành viên mới này vào database.

PHP cơ bản - Bài 11: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL 5

Tới đây ta đã kết thúc thao tác thêm một thành viên mới vào cơ sở dữ liệu. Sau đây là toàn bộ code trong ứng dụng này.

PHP cơ bản - Bài 11: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL 6

Xuân Trung

Share.

1 phản hồi

  1. Hoàng on

    Cho hỏi code này làm sao chạy vậy,

    Mình code theo và chạy thì nó cứ ra trang login.php

    Còn cái mình thực hành theo bài này là add_user.php

    Cám ơn.