Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

PHP cơ bản – Bài 15: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php

0

Cập nhật vào 23/02

Trong bài này, chúng ta sẽ nói về cách thức xây dựng tính năng thống kê số người đang viếng thăm website của bạn. Vì là chức năng nhỏ, nên tôi không đi nhiều về những tính năng lớn như bao nhiêu khách, bao nhiêu thành viên,…Chỉ đơn thuần là quá trình hiển thị hiện tại có bao nhiều người đang thăm viếng website của bạn.

Trước hết, chúng ta khởi tạo cở sở dữ liệu như sau. (xem lại bài bài 8: ngôn ngữ SQL và MYSQL cơ bản)

PHP cơ bản - Bài 15: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php 1

tgtmp là thời gian mà họ truy cập được tính khi họ truy vào trang web đó.

IP là dãy số lưu thông tin IP của họ khi viếng thăm website của chúng ta.

local là nơi lưu đường dẫn mà họ đang truy cập.

Khi người dùng truy cập vào trang web, chúng ta sẽ tiến hành insert thông tin của họ vào cơ sở dữ liệu với các tham số cơ bản nhưng trong database.

tgtmp được tính ra bằng hàm time(). Hàm này sẽ lấy ra thời gian hiện tại của người truy cập. Tiếp tục ta lại tính thời gian mới của họ, được tính bằng việc quy ước thời gian quy định. Cụ thể ở đây tôi cho là 900 giây tương đương với 15 phút truy cập của họ.

PHP cơ bản - Bài 15: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php 2

như vậy nếu thời gian lưu trong database mà nhỏ hơn thời gian new này thì chúng ta có thể hiểu rằng vị khách ấy đã rời khỏi website của chúng ta. Cụ thể hơn.

Ví dụ: tôi viếng thăm website đó là 7h.

như vậy hệ thống sẽ ghi thông tin lúc đó là 7h.

Nếu sau 1 thời gian tôi không làm gì, hoặc tôi không truy cập website đó nữa thì hệ thống sẽ không ghi nhận thông tin mới. Như thế nếu bây giờ 8h và trừ đi 15 phút tôi quy ước, rõ ràng là thời gian mới hiện tại là 7h45, Thời gian này vẫn lớn hơn thời điểm lưu thông tin 7h (7h45 > 7h). Do vậy, nếu chúng thỏa điều kiện đó thì chúng ta chỉ việc xóa đi các record trong cơ sở dữ liệu là xong.

Vậy ta có code kết nối CSDL như sau:(xem lại bài 9: kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng)

PHP cơ bản - Bài 15: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php 3

Sau đó ta tiến hành ghi nhận thông tin người dùng vào CSDL.

PHP cơ bản - Bài 15: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php 4

$REMOTE_ADDR là biến môi trường dùng để lấy ra IP của người truy cập.

$PHP_SELF là biến môi trường dùng để lấy ra đường dẫn mà người dùng đang truy cập.

Tiếp đến ta tiến hành xóa record khi thời gian thực lớn hơn thời gian trong cơ sở dữ liệu.

PHP cơ bản - Bài 15: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php 5

Tiếp tục là công việc hiển thị thông tin ra bên ngoài bằng cách liệt kệ các record có trong database.

PHP cơ bản - Bài 15: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php 6

DISTINCT là cú pháp cho phép liệt kệ các dòng record mà không cho phép chúng có dữ liệu trùng lặp như cú pháp select bình thường.

Vậy chúng ta sẽ liệt kê tất cả những ip của những ai đang truy cập trên trang useronline.php.

Phần việc cuối cùng còn lại là chúng ta sẽ xuất thông tin ấy ra trình duyệt.

Và sau đây là toàn bộ nội dung code của trang useronline.php

PHP cơ bản - Bài 15: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php 7

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.