[Video]Hướng dẫn: Mysql cho người mới học

0

CSDL là 1 phần quan trọng không thể thể thiếu được trong các ứng dụng web chuyên nghiệp. MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở dựa trên ngôn ngữ SQL. Mysql được sử dụnng Web có quy mô vừa và nhỏ. 

Mô hình chung Làm một Website:

 

Chú ý:

Nếu bạn chưa biết các lệnh cơ bản làm việc với MySQl, từ dấu nhắc mysql>, bạn có thể gõ dấu ? để liệt kê các phát biểu như : connect, exit, quit, source,.. 

 

1.See file SQL Available:

mysql> show databases;
mysql> show tables;

2. Run File SQL Available:

mysql> SOURCE salary.sql
mysql> \. salary.sql

Ví dụ:

salary.sql
CREATE TABLE salary
(

employeeID INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(100),
salary INT,
PRIMARY KEY(prodID)
);


mysql> \. salary.sql

3. Create and dro.p database:

Để tạo và dùng cơ sở dữ liệu, dùng lệnh sau:

mysql> CREATE DATABASE salary;
mysql> USE salary;

Để xóa, dùng lênh:

mysql> dro p database salary;

4. Create table:

Cú pháp tổng quát:

CREATE TABLE tableName
(
fieldName1 dataType(size) [NULL | NOT NULL]
fieldName2 dataType(size) [NULL | NOT NULL]
);

Trong đó, dataType(size) có thể là:
char(size), varchar(size), tinytext, text, mediumtext, longtext, enum
int, tinyint, mediumint, bigint, float, double
date, timestamp(size), datetime, time, year(size)

Ví dụ:

CREATE TABLE salary
(
employeeID INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(100),
salary INT,
PRIMARY KEY(prodID)
);

5.Show contruct Database and Table:

Dùng một trong các lệnh sau:

mysql> DESCRIBE salary;
mysql> DESC salary;
mysql> SHOW FIELDS FROM salary;
mysql> SHOW TABLES;

6. Alter table :

Đổi tên bảng:

mysql> ALTER TABLE salary RENAME site;

Thêm một trường vào trong bảng:

mysql> ALTER TABLE salary ADD COLUMN modified TIMESTAMP;
mysql> ALTER TABLE
salary ADD COLUMN modified TIMESTAMP FIRST;
mysql> ALTER TABLE
salary ADD COLUMN modified TIMESTAMP AFTER some_field;

Xóa trường ra khỏi bảng:

mysql> ALTER TABLE salary DROP COLUMN modified;
mysql> ALTER TABLE
salary DROP INDEX keyIndex;

Thay đổi thuộc tính của trường:

mysql> ALTER TABLE salary CHANGE name aName VARCHAR(255) NOT NULL;
mysql> ALTER TABLE
salary CHANGE name name VARCHAR(200) NOT NULL;

Xóa bảng:

mysql> DROP TABLE salary;

Các lệnh SQL cơ bản

Lệnh select

KeywordDescription
SELECTRetrieves fields from one or more tables.
FROMTables containing the fields.
WHERECriteria to restrict the records returned.
GROUP BYDetermines how the records should be grouped.
HAVINGUsed with GROUP BY to specify the criteria for the grouped records.
ORDER BYCriteria for ordering the records.
LIMITLimit the number of records returned

Lệnh insert

KeywordDescription
INSERTInserts data into a table
INTOSpecifies the name of the table to insert the data
VALUESThe data for the fields in the ta

Lệnh update 

KeywordDescription
UPDATEUpdates data in one or more tables.
SETSpecifies the field names to be updates. If the fields belong to more that one table, the table name should be specified before the field name. (eg. search.Page).
WHERECriteria to restrict the records updated.

Lệnh delete

KeywordDescription
DELETEDeletes the records in one or more tables.
FROMTables containing the records.
WHERECriteria to restrict the records deleted
MySQL cho người mới bắt đầu

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/uHPz9uCU0Sw” frameborder=”0″ allowfullscreen ]

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng