Cảnh báo bình luận

Xin hỏi trang web do người viết hay do google dịch, sao mình đọc thấy khó hiểu quá vậy?