Đang xem

Bài 4. Font trong CSS 1

Bài 4. Font trong CSS

Thuộc tính font-family có công dụng định nghĩa một danh sách ưu tiên các font sẽ được dùng để hiển thị một thành phần trang web. Theo đó, thì font đầu tiên được liệt kê trong danh sách sẽ được…

Bài 3: Thuộc tính background của CSS 2

Bài 3: Thuộc tính background của CSS

Thuộc tính background là một trong các thuộc tính khá phổ biến của CSS. Trong bài này, tôi muốn nói đến các tính chất riêng của background và sử dụng như thế nào cho đúng. (CSS2)

Bài 2. Bộ chọn trong CSS 3

Bài 2. Bộ chọn trong CSS

Để định dạng một website chúng ta cần xác định xem thành phần nào cần định dạng, khi sơn nhà nếu yêu cầu sơn nhà tắm không thể chui vào nhà ăn để sơn được.

Bài 1. Tổng quan CSS 4

Bài 1. Tổng quan CSS

CSS là một phần quan trọng không thể thiếu đối với một website. Trước tiên để bắt đầu học CSS tôi xin giới thiệu chức năng của CSS và vì sao phải sử dụng CSS.